Vergaderingen raad en commissies januari 2022

5 januari 2022 foto van raadhuis

Op donderdag 13 en 20 januari 2022 vinden er informatieve en besluitvoorbereidende commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden niet alle vergaderingen meer plaats in het raadhuis, dit verschilt per vergadering. U kunt de vergaderingen altijd volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 13 januari 2022 om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering het ‘Participatietraject verkeersbesluit fase 7 project De Grote Kruising’. Dit onderwerp is geagendeerd op het verzoek van diverse raadsleden. Het verkeersbesluit is een besluit dat genomen is door het college van burgemeester en wethouders. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit bij het college en daarmee een verzoek doen tot heroverweging van het besluit. Omdat tegen het verkeersbesluit de bezwaarmogelijkheid openstaat is inspreken of meespreken ter vergadering niet mogelijk.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 20 januari 2022 om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze vergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Informatief: concept stedenbouwkundige kaders ontwikkellocatie Kerkdreef
  • Raadsvoorstel Verordening Hypotheken 2021
  • Raadsvoorstel Herbenoeming bestuursleden Stichting Fonds 1813
  • Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Beschermd wonen 2022-2026

Raadsvergadering op donderdag 27 januari 2022

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 2 december 2021 om 20.00 uur gehouden werd.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad, en of deze in het Raadhuis of digitaal zijn, zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.