Vergaderingen raad en commissies 20 oktober

18 oktober 2022

Op dinsdag 18 oktober brengt de gemeenteraad een bezoek aan Crimpenersteyn. Daar loopt momenteel een onderzoek naar scenario’s voor nieuwbouw van het complex. Na het bezoek spreekt de informatieve commissie met het college en initiatiefnemer De Zellingen over dit onderwerp. Dit gebeurt om 20.30 uur in het Raadhuis.

Donderdag 20 oktober om 20.00 uur is de raadsvergadering

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de voorstellen. Deze voorstellen waren onderwerp van gesprek tijdens de afgelopen voorbereidende commissievergaderingen. Raadsleden kunnen moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

 Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen verzoeken om ‘moties vreemd aan de orde van de dag’ aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. Dit gaat over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden gelegenheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

De volgende raadsvoorstellen liggen in de raadsvergadering voor ter besluitvorming

  • Raadsvoorstel Aanwijzen nieuwe leden adviescommissies MRDH
  • Raadsvoorstel Voorkeursscenario Algeracorridor MIRT-verkenning Oeververbindingen
  • Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Raadsvoorstel Evenement(en) in december
  • Raadsvoorstel Raadscommunicatie

Ook neemt de raad een besluit over het voorstel Mitchell Hettema te benoemen als nieuw burgerraadslid (fractie van Stem van Krimpen).

Meekijken en spreekrecht

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Stuur een e-mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.