Statement college inclusiviteit

2 maart 2021

De gemeente Krimpen aan den IJssel is een veelkleurige samenleving, waar inwoners van
allerlei pluimage en komaf meestentijds in harmonie naast en met elkaar leven. Belangrijke
voorwaarde voor dit samen-leven is onder meer dat men bereid is met elkaar een goede
dialoog te voeren, en te accepteren als iemand ‘anders’ in het leven staat dan jezelf.
Ondanks alle verschillen stonden – en staan – veel inwoners met elkaar in verbinding, en
vormen zij samen een Krachtig Krimpen.

Krimpen aan den IJssel wil ook een inclusieve samenleving zijn. Alle inwoners zijn welkom,
doen mee en horen erbij. Het maakt niet uit wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur,
culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving is, of
wat je talenten of beperkingen zijn.

Wij begrijpen dat inwoners boos en verdrietig zijn over wat er gebeurde. In plaats dat er een
respectvolle dialoog plaatsvindt worden tegenstellingen uitvergroot en aangescherpt. Ook als
college betreuren wij dit. Dit is niet het Krimpen aan den IJssel wat wij voorstaan.

Als gemeente zijn wij echter niet in de positie om theologische discussies te beslechten of
ons uit te spreken over grondrechten. Dat kan en mag niet van de wet, en het past ook niet
bij de gedachte van Krimpen als één gemeenschap. Vanuit die gedachte en vanuit onze visie
op inclusie, willen wij actief bevorderen dat inwoners met elkaar een respectvolle dialoog
voeren, en daarmee (opnieuw) de verbinding zoeken.

Wat we daarom doen, is met inwoners in gesprek gaan over hoe zij inclusiviteit ervaren.
Ervaringsdeskundigen zijn hierbij als ambassadeurs actief betrokken. Daarnaast hebben we
in Krimpen aan den IJssel koplopers en koploperorganisaties die geïnspireerd en
enthousiast zijn over een inclusief Krimpen aan den IJssel. Zij dragen de kern en het
gedachtengoed uit van een inclusief Krimpen aan den IJssel en houden deze in beweging.

Ook houdt de gemeente inclusieve tafels. Het doel hiervan is schotten en drempels zichtbaar
te maken, die inwoners ervaren als ze gewoon mee willen doen. Het verhaal van een
inwoner staat centraal. Samen moeten we elkaar, inwoners, ervaringsdeskundigen en
professionals, uitdagen en werken we aan een gemeente waarin iedereen mee doet. Met het
perspectief van inwoners als uitgangspunt is het noodzakelijk verbeteringen te ontwikkelen
waarbij wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd verbonden worden. De acties die tijdens
de bijeenkomsten worden afgesproken zetten we in een dynamische werkagenda waarmee
zichtbaar is hoe we stap voor stap voortgang boeken. Op deze manier willen we de in gang
gezette beweging van inclusiviteit versterken en verbreden.

Graag nodigen we alle inwoners – en zeker ook de LHBTIQAP+- gemeenschap – op om
hieraan mee te doen. Stuur een mail met uw naam en telefoonnummer naar:
communicatie@krimpenaandenijssel.nl. Daarnaast hebben wij toegezegd de raad te zullen ondersteunen bij het organiseren van
dialoogavonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel