Raadsvergadering op 10 december

7 december 2020

Op 10 december neemt de raad om 20.00 uur besluiten over een groot aantal raadsvoorstellen. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming. Over een aantal raadsvoorstellen wordt in de raadsvergadering geen debat meer gevoerd, die voorstellen zijn als hamerstuk geagendeerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

De volgende raadsvoorstellen zijn geagendeerd als hamerstukken:

 • Najaarsrapportage 2020 en Eerste Begrotingswijziging 2020 Groenalliantie
 • Verlenging van het Regionaal Beleidsplan 2018-2022 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ondernemingsplan Promen 2021 en 2e begrotingswijziging 2020 Promen
 • Wijziging en vaststelling beheerverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen
 • Belasting- en tariefvoorstellen 2021
 • Controleprotocol jaarrekening 2020
 • Begrotingswijziging December 2020

Bespreekstukken:

 • Krediet Doorstroommaatregelen De Grote Kruising
 • Krediet Reconstructie De Grote Kruising
 • Invulling taakstelling Eneco dividend
 • Voorzieningenfonds 2021
 • Stedenbouwkundige kaders Centrum-Zuid

Daarnaast kunnen raadsleden in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen van de raad en zijn commissies niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.