Raadsvergadering in het raadhuis

9 december 2019

Op donderdag 12 december vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De raadsvergadering start om 20.00 uur.

De raadsleden bespreken de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Bijstand op Afstand. Onderzoek naar uitvoering participatiewet, de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (Right to Challenge en Right to Bid), toestemming voor het verlenen van een tariefsverhoging Optisport, het verlenen van korting op Havengeld aan schepen met Green Award certificaat, de Belastingverordeningen 2020, het Controleprotocol 2019, de najaarsrapportage 2019 en eerste begrotingswijziging 2019 Groenalliantie, ondernemingsplan Promen 2020, beschikbaar stellen van krediet voor vernieuwing van het sportcomplex Tennisclub Krimpen, verlenen van toestemming voor het aangaan van een Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam 2020 (SvWrR) en de herbenoeming van S. El Ouazizi als lid van de Raad van Toezicht van BLICK.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 12 december 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.