Raadsvergadering donderdag 8 juli: Kadernota 2022

8 juli 2021

Op 8 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 13.00 uur over de Kadernota 2022 en het raadsvoorstel Inzet reserve Eneco. In de Kadernota wordt de richting bepaald voor de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Op basis van de Kadernota stelt het college later dit jaar een ontwerpbegroting op waarin de uitgangspunten van de raad financieel zijn uitgewerkt.

Op de website van de gemeenteraad, bij de vergadering van 8 juli, zijn de schriftelijke Algemene Beschouwingen van de negen raadsfracties te vinden. Daarmee weten de fracties van elkaar waar raakvlakken liggen en voor welke onderwerpen draagvlak bestaat om anders te besluiten. Daarover voeren de raadsleden debat met elkaar en met het college en worden moties ingediend, om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen, of amendementen om het raadsvoorstel te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

De raad vergadert in het raadhuis, zonder publiek

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen kan de gemeenteraad weer fysiek vergaderen, in het raadhuis. Vanwege de 1,5e meter afstand maatregel is er helaas nog geen ruimte voor publiek. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng schriftelijk indienen. Wanneer u hierover meer informatie wenst kunt u uiterlijk woensdag 7 juli contact opnemen met de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.