Raadsvergadering donderdag 7 juli

6 juli 2022

Op donderdag 7 juli om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over een aantal voorstellen, waaronder de Kadernota 2023.

Raadsvoorstellen

Op 7 juli liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

  • Aanwijzingen bestuursleden gemeenschappelijke regelingen
  • Bestemmingsplan Groeiplaneet
  • Jaarstukken Krimpen aan den IJssel 2021
  • Kadernota 2023

Raadsleden kunnen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of om amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering stemt de raad over de voorstellen.

 Kadernota 2023

In de Kadernota staat hoe de gemeente er de komende jaren financieel voor staat. Gelet op de plannen die de gemeente heeft voor de jaren 2023 tot en met 2026. In voorgaande jaren gebruikte de gemeenteraad de behandeling van deze nota voor de algemene beschouwingen van de raadsfracties.

Dit jaar kiest de raad ervoor om de beschouwingen van de fracties op een later moment te houden. Namelijk bij de begrotingsbehandeling begin november. Op deze manier krijgt het nieuwe college de gelegenheid om hun akkoord “Samen verschillend” uit te werken in het voorstel voor de begroting 2023.

Moties vreemd aan de orde van de dag en vragenhalfuur actualiteit

Raadsleden kunnen een verzoek doen om moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. Dit gaat over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden gelegenheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit kan via e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of via telefoonnummer 14 0180. U kunt uw inbreng schriftelijk indienen bij de griffie.

U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering te zijn in het Raadhuis. Vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.