Raadsvergadering donderdag 5 november 20.00 uur

2 november 2021

Op 5 november behandelt de raad de gemeentebegroting voor 2022. In de voorgestelde begroting heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeentelijke beleidsvoornemens financieel vertaald. Het is op 5 november aan de gemeenteraad om met het vaststellen van de begroting het college de financiële en inhoudelijke kaders mee te geven voor de uitvoering van de plannen in 2022. Ook de hoofdlijnen voor het beleid en de investeringen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 komen in de begroting terug. De negen raadsfracties hebben zich door het schriftelijk stellen van vragen over de begroting en bespreking in de commissievergadering van 28 oktober kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Alle stukken en video’s van de vergaderingen zijn terug te vinden op de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de begroting moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de begroting te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden het raadsvoorstel en de ingediende amendementen en moties in stemming gebracht.

De raad vergadert in het raadhuis

De raadsvergadering vindt plaats in raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering mee te kijken vanaf de publieke tribune in de raadzaal. De vergaderingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.