Raadsvergadering donderdag 3 juni 20.00 uur

31 mei 2021

Op 3 juni vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen tevens in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadsvoorstellen

Op 3 juni liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

 1. Raadsvoorstel begroting Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 (hamerstuk)
 2. Raadsvoorstel begroting Streekarchief Midden-Holland (SAMH) 2022 en Jaarstukken 2020 (hamerstuk)
 3. Raadsvoorstel begroting Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) 2022-2025 en jaarstukken 2020 (hamerstuk)
 4. Raadsvoorstel begroting GGD Rotterdam-Rijnmond 2022 (hamerstuk)
 5. Raadsvoorstel begroting GR IJsselgemeenten (hamerstuk)
 6. Raadsvoorstel begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2022 (hamerstuk)
 7. Raadsvoorstel begroting Promen 2022 (hamerstuk)
 8. Raadsvoorstel begroting Groenalliantie 2022 en Jaarrekening 2020 (bespreekstuk)
 9. Raadsvoorstel begroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 (bespreekstuk)
 10. Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 (bespreekstuk)
 11. Raadsvoorstel Bijgestelde grondexploitatie en integrale ontwikkeling Centrum-Zuid (bespreekstuk)
 12. Raadsvoorstel Lange termijn financiering Stedin (bespreekstuk)
 13. Raadsvoorstel Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2021 (bespreekstuk)

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen van de raad en zijn commissies niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.