Raadsvergadering donderdag 27 januari

25 januari 2022 foto van raadhuis

Op 27 januari om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich door het stellen van vragen en het plegen van overleg in de besluitvoorbereidende commissie al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag en vragenhalfuur actualiteit

Raadsleden kunnen in de raadsvergadering ook een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden gelegenheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

Raadsvoorstellen

Op 27 januari liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel Verordening Hypotheken 2021
  • Raadsvoorstel Herbenoeming bestuursleden Stichting Fonds 1813
  • Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Beschermd wonen 2022-2026

De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad: krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.