Raadsvergadering donderdag 25 maart 20.00 uur

23 maart 2021

Op 25 maart vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen tevens in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Aangekondigd voor 25 maart zijn een motie inzake inclusie en diversiteit en een motie over openstelling van terrassen.

Raadsvoorstellen

Op 25 maart liggen drie raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021

De raad wordt gevraagd de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 vast te stellen, waarmee de raad besluit dat de gemeente binnen acht weken na een gesprek met de aanvrager een besluit moet nemen over een aanvraag om ondersteuning. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een advies uitgebracht.

Raadsvoorstel begrotingswijziging maart 2021

De raad wordt gevraagd om de gemeentebegroting 2021 op een aantal punten te wijzigen.

Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie en samenstelling vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2021

De benoemingstermijn van burgemeester Vroom loopt af op 9 december 2021. De burgemeester heeft aangegeven herbenoemd te willen worden. Een burgemeester wordt (her)benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’), op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Om de aanbeveling zorgvuldig voor te bereiden stelt de gemeenteraad uit zijn midden een commissie samen. De raad wordt voorgesteld om de commissie, die zich de komende maanden een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester, te laten bestaan uit de negen fractievoorzitters.

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen van de raad en zijn commissies niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.