Raadsvergadering donderdag 24 juni 20.00 uur

21 juni 2021

Op 24 juni vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen tevens in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadsvoorstellen

Op 24 juni liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel Stedenbouwkundige kaders en kredietaanvraag voor OBS de Groeiplaneet en sportzaal de Populier (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel uitbreiding de Wegwijzer (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Exploitatie cultureel centrum De Tuyter (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Aanpassingen accommodatie MHCK ten behoeve van overlastbeperking buitensport (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Krimpen Festival 2021 (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Zienswijze GRJR begroting 2022 (bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel begrotingswijziging juni 2021 (bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 gemeente Krimpen aan den IJssel (bespreekstuk op 24 juni, besluitvorming op 8 juli)

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen van de raad en zijn commissies niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.