Raadsvergadering donderdag 24 februari

23 februari 2022 Het Raadhuis in gemeente Krimpen aan den IJssel

Op 24 februari om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Dit door het stellen van vragen en het plegen van overleg in de besluitvoorbereidende commissie.

Er is geen debat over de als hamerstuk geagendeerde raadsvoorstellen. Er zijn wel debatten over de als bespreekstuk aangemerkte voorstellen. Raadsleden kunnen ook moties voorleggen. Bijvoorbeeld om bijkomende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Alle voorstellen worden aan het einde van de dag in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag en vragenhalfuur actualiteit

Raadsleden kunnen in de raadsvergadering ook een verzoek doen om moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. Dit zijn onderwerpen die niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden de mogelijkheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

Raadsvoorstellen

Op 24 februari liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel begrotingswijziging februari 2022
  • Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
  • Raadsvoorstel herbenoeming lid Raad van Toezicht BLICK
  • Raadsvoorstel verlening zendvergunning lokale omroep voor vijf jaar
  • Raadsvoorstel exploitatie ontmoetingsgebouw De Tuyter

In deze raadsvergadering is er ook voor de herbenoeming van burgemeester Vroom.

Voorafgaand aan de raadsvergadering, om 19.45 uur, biedt het college van burgemeester en wethouders een Voortgangsdocument voor de nieuwe raadsperiode aan de gemeenteraad aan.

De vergadering, is live te volgen via de website van de gemeenteraad: krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live. De vergadering vindt plaats in het Raadhuis.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere betrokkenen bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als andere mogelijkheid voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.