Raadsvergadering donderdag 23 september 20.00 uur

20 september 2021

Op 23 september vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen tevens in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadsvoorstellen

Op 23 september liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

 • Raadsvoorstel Ontwikkelvisie IJsseldijk (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek vernieuwing Crimpenersteyn (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel Evenementenvisie 2021 (bespreekstuk)
 • Raadsvoorstel Verordening Starterslening 2021 (bespreekstuk)
 • Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021 (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Centrum-Zuid (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel Project ‘de afvalvrije school’ (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2021 GRJR (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel afwikkelen beroepschrift btw begraafplaatsen (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel begrotingswijziging september 2021 (hamerstuk)
 • Raadsvoorstel herbenoeming lid Raad van Toezicht BLICK (hamerstuk)

Naast de behandeling van de raadsvoorstellen vindt de beƫdiging plaats van de nieuwe directeur van de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel, mevrouw prof. dr. ir. Marjolein van Asselt.

De raad vergadert in het raadhuis

De raadsvergadering vindt plaats in raadzaal. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de vergadering nog niet toegankelijk voor publiek. Naar verwachting is de raadzaal vanaf weer toegankelijk voor publiek. De vergaderingen zijn altijd live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.