Raadsvergadering donderdag 18 februari 20.00 uur

15 februari 2021

Op 18 februari vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Raadsleden kunnen tevens in de raadsvergadering een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadsvoorstellen

Op 18 februari ligt een zestal raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

Raadsvoorstel risicoanalyses en sturingsarrangementen Verbonden Partijen 2021 (hamerstuk)

Tweejaarlijks stelt de gemeenteraad vast op welke wijze sturing wordt gegeven aan een aantal samenwerkingsverbanden, op basis van een risicoanalyse. Geadviseerd wordt om op een van de tien verbonden partijen, de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, een zwaarder ‘plusarrangement’ toe te passen.

Raadsvoorstel Convenant ‘Coördinatiegroep BLICK’ met Capelle aan den IJssel (bespreekstuk)

De raad wordt voorgesteld om een convenant aan te gaan met de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel over het toezicht op onderwijsstichting BLICK op onderwijs. Het convenant behelst afspraken over wanneer de raden gezamenlijk optreden als toezichthouder en wanneer niet.

Raadsvoorstel begrotingswijziging februari 2021 (bespreekstuk)

De raad wordt gevraagd om de gemeentebegroting 2021 op een aantal punten te wijzigen.

Raadsvoorstel Financieel Toezicht 2021 (bespreekstuk)

De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente een brief gestuurd over het financieel toezicht op de begroting 2021. De provincie geeft aan dat Krimpen in 2021 opnieuw onder repressief toezicht (toezicht achteraf) valt. Daarbij wordt geconstateerd dat de realiteit van de ramingen is vergroot en dat de begroting 2021 een verbetering is ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast bevat de brief een aantal aanbevelingen en aandachtspunten. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een reactie op de toezichtbrief te sturen.

Raadsvoorstel regiovisie jeugdhulp Rijnmond ‘Nabij en passend’ (bespreekstuk)

De raad wordt voorgesteld een regiovisie op jeugdhulp vast te stellen. De visie is het gezamenlijke product van 15 gemeenten in de regio Rijnmond. Centraal in de visie staat dat jeugdhulp nabij en passend wordt voor kwetsbare kinderen. Uitgangspunten in de visie zijn: versterking van de lokale infrastructuur, de regionale infrastructuur beter laten aansluiten en om samen te leren. In de regiovisie is ook rekening gehouden met de behoefte van alle gemeenten om te experimenteren.

Raadsvoorstel Aanbevelingen rekenkamerrapport ‘Een dure scheiding, onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel’ (bespreekstuk)

De Rekenkamer Krimpen aan den IJssel heeft onderzoek gedaan naar het Krimpense afvalbeleid. De raad wordt gevraagd om de aanbevelingen uit het rapport vast te stellen.

De raad vergadert digitaal

Vanwege de coronamaatregelen vinden de vergaderingen van de raad en zijn commissies niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. De vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het (digitale) spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. U geeft daarbij aan bij welk agendapunt u wilt inspreken. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.