Raadsvergadering donderdag 1 december

29 november 2022 Foto van het raadhuis en de Oekraïense vlag.

Op donderdag 1 december om 20.00 uur is de raadsvergadering. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen. Deze voorstellen bespraken de raads- en burgerleden de afgelopen weken tijdens  de voorbereidende commissievergaderingen. Raadsleden kunnen moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

 Raadsleden kunnen ook een verzoek doen om moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. De voorstellen gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit kunnen raadsleden actuele vragen van spoedeisend belang stellen.

Raadsvoorstellen

De volgende raadsvoorstellen liggen in de raadsvergadering voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie Crimpenersteyn
  • Raadsvoorstel Concept-Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Rotterdam
  • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Herinrichting Boerhaavelaan
  • Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) 2023-2027
  • Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht BLICK
  • Raadsvoorstel Uitbreiding Fonds Duurzaamheidsleningen
  • Raadsvoorstel Controleprotocol jaarrekening 2022
  • Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023

U bent welkom om aanwezig te zijn

U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Wilt u gebruik maken van spreekrecht?

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan bij de griffier. Stuur dan een mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. In plaats van inspreken is het ook mogelijk om een schriftelijke inbreng te sturen naar de griffie.