Raadsvergadering 22 september

19 september 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

Tijdens de vergadering neemt gemeenteraad besluiten over de besproken voorstellen tijdens de voorbereidende commissievergaderingen. Raadsleden kunnen moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

 Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen ook verzoeken om moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen om uitspraken of verzoeken te doen over onderwerpen die niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden gelegenheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

Afscheid, toelating en benoeming

Op 22 september neemt de gemeenteraad afscheid van oud-raadslid Wilma Lingen en oud-burgerraadslid Rines de Graaff. De raad neemt ook een besluit over de toelating van Edmée Bartelse als nieuw raadslid voor Stem van Krimpen. Ook over Robin Ponne als nieuw burgerraadslid voor de ChristenUnie-fractie. Tot slot over Karin van Cappellen als nieuw burgerraadslid voor de CDA-fractie.

Raadsvoorstellen

De volgende raadsvoorstellen liggen in de raadsvergadering voor ter besluitvorming:

  • Benoemen leden vertrouwenscommissie (klankbordgesprek burgemeester)
  • Wegsleepverordening 2022
  • Begrotingswijziging september 2022
  • Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023-2027

U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn

De vergadering start om 20.00 uur in het raadhuis. De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Dit kan via e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.