Raadsvergadering 15 december

13 december 2022 Afbeelding van het raadhuis

Op donderdag 15 december om 20.00 uur is de raadsvergadering. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen. Deze voorstellen bespraken de raads- en burgerleden de afgelopen weken tijdens de voorbereidende commissievergaderingen. Raadsleden kunnen moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

 Raadsleden kunnen ook een verzoek doen om moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. De voorstellen gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur actualiteit kunnen raadsleden actuele vragen van spoedeisend belang stellen.

Raadsvoorstellen

De volgende raadsvoorstellen liggen in de raadsvergadering voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel Belasting- en tariefvoorstellen 2023
  • Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
  • Raadsvoorstel Begrotingswijziging december 2022
  • Raadsvoorstel Aanvullend krediet project ‘Werf aan den IJssel’
  • Raadsvoorstel Zienswijze Ondernemingsplan Promen 2023
  • Raadsvoorstel Uitvoering motie bijzondere status graven Molukse ex-KNIL militairen
  • Raadsvoorstel Actieplan Energiearmoede
  • Raadsvoorstel Detailhandels- en horecastructuurvisie 2022

U bent welkom om aanwezig te zijn

U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

 Er bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan bij de griffier. Stuur dan een mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. In plaats van inspreken is het ook mogelijk om een schriftelijke inbreng te sturen naar de griffie.