Raadscommissievergaderingen

29 december 2020

Op de donderdagen 7, 14 en 21 januari 2021 vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live om 20.00 uur volgen via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Informatieve commissievergadering 7 januari

In de commissievergadering op donderdag 7 januari spreekt de commissie met het college over de opzet van de Duurzaamheidsagenda 2021-2024 en is de Rekenkamer uitgenodigd om het rapport ‘Een dure scheiding, onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel’ toe te lichten.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 14 januari

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Uitbreiding Fonds Duurzaamheidslening
  • (Her)benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie)
  • Woonvisie 2020-2030

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 21 januari

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Aanwijzing accountant
  • Treasurystatuut 2021
  • Corona noodfonds (sport)verenigingen
  • Zienswijze Kadernota 2022 GRJR
  • Zienswijze van de raad op de vierde vlaggenmast
  • Terugkoppeling Verbonden Partijen

Raadsvergadering op donderdag 28 januari

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens deze raadsvergadering die om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.