Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

23 juli 2019

Op 21 maart 2019 en 28 maart 2019 vinden er besluitvoorbereidende commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 

Besluitvoorbereidende commissie 21 maart 2019 om 20.00 uur

Ter bespreking tijdens deze commissievergadering raadsvoorstellen over:

  • Risicoanalyses en sturingsarrangementen Verbonden Partijen;
  • Nota lokale heffingen.

Besluitvoorbereidende commissie 28 maart 2019 om 20.00 

Ter bespreking tijdens deze commissievergadering een raadsvoorstel over het gebiedsbod.

Raadsvergadering op 4 april 2019

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 4 april 2019 om 20.00 uur in het Raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.