Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

18 mei 2020

Besluitvoorbereidende commissie dinsdag 19 mei om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de raadsvoorstellen over:

  • Vaststellen aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de governance van het project de Grote Kruising ‘ongefundeerd aan de slag’
  • Voorstel tot beschikbaar stellen van de reserve organisatieontwikkeling
  • Voorstel tot beschikbaar stellen van een budget maatregelen Corona-crisis
  • Wijziging van de afvalverordening in verband met gewijzigde inzamelfrequentie
  • Vaststellen reactie aan Gedeputeerde Staten over financieel toezicht 2020
  • Begrotingswijziging mei

Raadsvergadering op donderdag 28 mei 2020

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 28 mei om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Omdat de vergaderingen niet in de raadzaal, maar in een digitale omgeving plaatshebben, is het van belang om tijdig met de griffie contact op te nemen. Op die manier bent u tijdig van alle nodige informatie voorzien.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl