Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

10 maart 2020

Op donderdag 12 maart, dinsdag 17 maart, donderdag 19 maart en donderdag 26 maart vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. 

Informatieve commissie op donderdag 12 maart om 20.00 uur

De commissie laat zich tijdens deze commissievergadering informeren over:

  • het rekenkameronderzoek naar de governance van het project de Grote Kruising ‘ongefundeerd aan de slag’. 

Informatieve commissie op dinsdag 17 maart om 20.00 uur

De commissie laat zich tijdens deze commissievergadering informeren over:

  • de actualisatie van het Groenbeleids- en beheerplan en de Nota Biodiversiteit.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 19 maart om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

  • vaststellen aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de governance van het project de Grote Kruising ‘ongefundeerd aan de slag’;
  • beschikbaar stellen krediet voor verbeteringen de Tuyter;
  • beschikbaar stellen krediet voor uitbreiding Rudolf Steiner school.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 26 maart om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

  • vaststellen reactie aan Gedeputeerde Staten over financieel toezicht 2020;
  • vaststellen nota Biodiversiteit en Groenbeleids-en beheerplan 2020-2030;
  • instellen nieuwe reserve ‘maatregelen klimaatakkoord’;
  • begrotingswijziging.

Raadsvergadering op donderdag 2 april om 20.00 uur

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl