Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

19 november 2019

Op donderdag 21 en 28 november en dinsdag 3 december vinden er commissievergaderingen plaats. Op donderdag 12 december komen de in de commissies besproken onderwerpen aan bod. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.

Informatieve commissie 21 november

Op donderdag 21 november is er om 20.00 uur een informatieve commissie in het raadhuis. De commissie laat zich tijdens deze commissievergadering informeren over de RIB schriftelijke vragen Blauwe zone en over de uitvoering van de motie ‘alle jongeren doen mee’ door het kennis- en adviesbureau JSO.

Besluitvoorbereidende commissie 28 november

Op donderdag 28 november is er om 20.00 uur een besluitvoorbereidende commissie in het raadhuis. De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

 • Aanbevelingen Rekenkamerrapport ‘Bijstand op afstand. Onderzoek naar uitvoering Participatiewet’;
 • Herbenoeming lid van de Raad van Toezicht Blick;
 • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (Right to Challenge en Right to Bid);
 • Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020;
 • Toestemming verlenen tot een tariefsverhoging Optisport.

Besluitvoorbereidende commissie 3 december

Op dinsdag 3 december is er om 20.00 uur een besluitvoorbereidende commissie in het raadhuis. De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

 • Korting verlenen op het havengeld aan schepen met een Green Award certificaat;
 • Vaststellen Belastingverordeningen 2020;
 • Vaststellen Controleprotocol 2019;
 • Geen zienswijze indienen over de najaarsrapportage 2019 en eerste begrotingswijziging 2019 Groenalliantie;
 • Geen zienswijze indienen over ondernemingsplan Promen 2020;
 • Beschikbaar stellen van krediet voor vernieuwing van het sportcomplex Tennisclub Krimpen;
 • Toestemming verlenen voor het aangaan van een Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam 2020;
 • Begrotingswijziging.

Raadsvergadering 12 december

Op donderdag 12 december is er om 20.00 uur een raadsvergadering in het raadhuis. De raad bespreekt dan de besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.