Raadscommissievergadering in het raadhuis

9 april 2019

Op donderdag 11 april, dinsdag 16 april, donderdag 9 mei en donderdag 16 mei vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van spreekrecht. 

Informatieve commissie op 11 april om 20.00 uur

De commissie laat zich informeren over de volgende onderwerpen:

  • Stand van zaken proces Integraal Huisvestingsplan
  • Raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke vragen zwembad
  • Startersleningen (voorwaarden en hoogte).

Besluitvoorbereidende commissie op dinsdag 16 april om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

  • Beschikbaar stellen krediet voor de uitvoering van het project ‘ruimen en ophogen begraafplaats Waalhoven- fase 1’
  • Vastellen Archiefverordening Krimpen aan den IJssel
  • Vaststellen afschrijvingstermijnen voor herstraten Oud-Krimpen en klimaat adaptie.
  • Beschikbaar stellen krediet voor riolerings- en herstratingsplan Oud-Krimpen.

Besluitvoorbereidende commissie op 9 mei om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

  • Beschikbaar stellen krediet verkeerskundige maatregelen Ouverturelaan
  • Vaststellen zienswijze strategische agenda MRDH
  • Vastellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Krimpen aan den IJssel 2019

Besluitvoorbereidende commissie op 16 mei om 20.00 uur 

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op dinsdag 21 mei in het Raadhuis gehouden wordt.

Raadsvergadering op dinsdag 21 mei om 20.00 uur

De commissie bereidt besluitvorming voor over de zienswijzen op de begrotingen van de verbonden partijen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/