Planschade, bestemmingsplanwijziging

Door een verandering van een bestemmingsplan of door een ontheffing daarvan kunt u bij daardoor ontstane schade het college vragen om een tegemoetkoming voor de geleden schade.

Wettelijke basis

In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening is het recht op vergoeding van planschade geregeld. U kunt een verzoek om een planschadevergoeding indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een van de voorwaarden is dat de ruimtelijke ontwikkeling onherroepelijk moet zijn. Dit houdt in dat u geen bezwaar of beroep meer in kunt dienen tegen het betreffende besluit.

Geen tegemoetkoming tot 2%

De wet bepaalt dat de ‘binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade’ voor eigen rekening is. Dit betekent in de praktijk dat een waardevermindering of inkomensderving tot 2% niet voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Bijzonderheden

Houd er rekening mee dat u voor het in behandeling nemen van de aanvraag een wettelijk drempelbedrag verschuldigd bent. Het drempelbedrag is door de gemeenteraad vastgesteld op € 500,00. Als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, wordt het drempelbedrag teruggestort. De eerste 2% van de waardevermindering dan wel inkomensderving niet wordt vergoed. Dus als bijvoorbeeld het planschadebedrag lager is dan 2% dan de getaxeerde waarde van uw woning, dan wordt niets uitgekeerd. Voor het overige alleen het deel boven die 2%.

Voorwaarden

U heeft recht op tegemoetkoming voor planschade, als uw woning in waarde is gedaald of als u verlies van inkomen heeft. De oorzaak van deze schade moet gelegen zijn in:

bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk;
bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing; het (nog) niet verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning op grond van de Woningwet;
bepalingen van de provinciale verordeningen;
een Koninklijk Besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging;
een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk;
besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren;

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering).

Kosten

Voordat het college uw aanvraag voor tegemoetkoming in schade in behandeling neemt, dient u op basis van artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van € 500,- aan de gemeente te betalen. Betaalt u dit bedrag niet, dan wordt uw aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Uw aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Als uw verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, dan krijgt u deze € 500,- weer terug.