Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is met ingang van 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal kunnen 25 bestaande vergunningen als één worden behandeld. U vraagt nu geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, sloop- en inritvergunning aan, maar een omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘slopen’ en ‘inrit’. Dat kan in één aanvraag, maar dat kan ook in 3 aparte aanvragen.

Voordelen van één omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er is één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen, maar verschillende “losse” aanvragen kan ook. In geval van één aanvraag, behandelt de gemeente deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De vergunningsaanvraag kan digitaal worden ingediend.

Voorwaarden

Voor alle vragen over omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld de activiteiten bouwen, slopen en monumenten, kunt u terecht bij het omgevingsloket, bereikbaar via het Publiekscentrum. U kunt ook zelf nagaan of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl.

Elke week worden de aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen gepubliceerd in de rubriek ’Gemeentenieuws’ in het
huis-aan-huisblad de IJssel- en Lekstreek. Hier treft u ook regelmatig informatie over bouwplannen aan. Bekendmakingen, waaronder aangevraagde – en verleende omgevingsvergunningen en bouwprojecten, zijn ook te vinden op de website. Voor informatie kunt u terecht bij www.omgevingsloket.nl of bij het Publiekscentrum.

Een aanvraag voor bovengenoemde omgevingsvergunningen kunt u digitaal bij de gemeente indienen via www.omgevingsloket.nl of op papier opsturen naar of afgeven bij het raadshuis.

Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen

Bij het kappen van bomen en houtopstand moet u zich aan bepaalde regels houden. Deze regelgeving is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat onder andere omschreven dat u voor het kappen van bepaalde soorten bomen of bomen in bepaalde gebieden, een vergunning nodig heeft. Voor informatie kunt u terecht bij www.omgevingsloket.nl of bij het Publiekscentrum.

Een aanvraag voor bovengenoemde omgevingsvergunningen kunt u digitaal bij de gemeente indienen via www.omgevingsloket.nl of op papier opsturen naar of afgeven bij het raadshuis.

Meenemen

Meer informatie en brochures over verbouwingen, dakramen, aan- en uitbouwen, erf- en perceelafscheidingen, kozijnen en gevels, schotelantennes, zonnecollectoren en zonnepanelen en dakkapellen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. De legeskosten die verbonden zijn aan het indienen van een omgevingsvergunning kunt u terugvinden in de legesverordening.

Extra informatie

Maak gebruik van vooroverleg (principeverzoek)!

Het kan zijn dat u twijfels heeft over de haalbaarheid van uw (bouw)plan. Uw architect heeft wellicht aangegeven dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Of u twijfelt of uw plan voldoet aan de welstandseisen. In dat geval kunt u gebruik maken van de mogelijkheid van vooroverleg met de gemeente. Door vooroverleg te hebben is de kans dat uw (uiteindelijke) vergunningaanvraag compleet en haalbaar is vaak groter.

Vooroverleg kan op 2 manieren:

 1. Als u alleen nog een schets- of bouwplan heeft, kunt u om vooroverleg vragen door telefonisch contact op te nemen met het omgevingsloket van de afdeling Ruimte van de gemeente, via 14 0180. Het zou fijn zijn als u bij het maken van de afspraak het adres waar het om gaat, doorgeeft. Zo kunnen wij ons voorbereiden door bijvoorbeeld het bestemmingsplan al op te zoeken. Uiteraard kunt u ook schriftelijk of per mail een principeverzoek indienen door middel van een brief met een schetsplan. In dat geval mailt u uw principeplan/schetsplan naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl
 2. U kunt vooroverleg aanvragen door in www.omgevingsloket.nl bij het indienen van de aanvraag het vakje 'vooroverleg' aan te vinken.

Digitale indiening

Met het www.omgevingsloket.nl kunt u via een vragenboom vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.
Een groot voordeel is dat u vooroverleg kunt voeren met de overheid en volgen hoe uw zaak erbij staat. Ook kunt u voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

24 uur per dag beschikbaar

Vanuit uw huis of kantoor kunt u 24 uur per dag een omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: Omgevingsloket online. Door de vergunningencheck in te vullen, weet u direct of een vergunning nodig is. Kijk op www.omgevingsloket.nl.

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

 • Bouwen (voorheen bouwvergunning)
 • Slopen (voorheen sloopvergunning)
 • Monumenten (voorheen monumentenvergunning)
 • Milieu (voorheen milieuvergunning)
 • Gebruik (voorheen gebruiksvergunning)
 • Kappen (voorheen kapvergunning)
 • Inrit (voorheen inritvergunning)
 • Reclame (voorheen reclamevergunning)
 • Alarm (voorheen alarmvergunning)
 • Aanleg (voorheen aanlegvergunning
 • Afwijken bestemmingsplan (voorheen vrijstelling of ontheffing van bestemmingsplan)