Kleine kansspelen (o.a. bingo)

Op grond van de Wet op de kansspelen moet u van kleine kansspelen (o.a. bingo) een melding doen bij de gemeente. 

Voorwaarden

De organisatie van kleine kansspelen (o.a. bingo) moet voldoen aan de volgende bepalingen:

 • Er is sprake van een Nederlandse vereniging (of stichting die zich materieel niet of weinig onderscheidt van een vereniging) welke tenminste 3 jaar bestaat.
 • Doel van de vereniging of stichting mag niet zijn “de beoefening van een kansspel". Alle baten van de kansspelbijeenkomst dienen ten goede te komen aan een concreet omschreven doel.
 • Waarde van de prijzen maximaal per serie of set € 400,00. Per bijeenkomst € 1.550,00.
 • De aanmelding moet tenminste 14 dagen voor de bijeenkomst zijn gedaan.
 • Bij aanmelding moeten de statuten van de vereniging of stichting worden overlegd, alsmede alle door Afdeling Ruimte gevraagde bescheiden zoals jaaroverzichten, ledenlijsten, notulen, uittreksel van het Verenigingsregister/Stichtingen-register van de Kamer van Koophandel etc.
 • Een afschrift van de aanmelding moet op de bijeenkomst aanwezig zijn.
 • Uiterlijk drie weken na de gehouden bijeenkomst moet bij de afdeling Ruimte rekening en verantwoording worden overlegd op het voor die bijeenkomst bestemde formulier.
 • Desgevraagd moeten daarbij ook andere bewijsstukken worden overlegd en inzage van de boeken worden gegeven.
 • Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van genummerde, enkelvoudige bingoboekjes. Deze bingoboekjes moeten zijn voorzien van een door of namens de Afdeling Ruimte goedgekeurde nummering en waarmerken. Het gebruik van losse vellen is niet toegestaan.
 • Op de plaats waar de verkoop van de bingoboekjes plaatsvindt moet, voor een ieder duidelijk zichtbaar, zijn vermeld: de prijzen per boekje en het prijzenschema in relatie tot het aantal te spelen ronden.
 • Voor de eerste ronde aanvangt moet op het betreffende verantwoordingsformulier onuitwisbaar zijn vermeld het aantal deelnemers, het aantal en de nummers van de verkochte boekjes en het prijzenschema.
 • Voor de eerste ronde aanvangt moet in de ruimte waar het spel plaatsvindt voor een ieder duidelijk zichtbaar zijn vermeld: Het totale bedrag van de inleg, het af te dragen bedrag voor de organiserende vereniging alsmede het prijzenschema met het aantal te spelen ronden.
 • Van de bruto inleg moet MINIMAAL 60% ten goede te komen aan de organiserende vereniging/stichting.
 • De organisatie is verplicht het af te dragen bedrag binnen drie weken na de gehouden bijeenkomst te storten op de bank- of girorekening van de organiserende vereniging/stichting. De afschriften van stortingsbewijzen moeten tezamen met de rekening en verantwoording worden ingeleverd bij de Afdeling Ruimte.
 • Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend de uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur van de zaal en bingo apparatuur en dergelijke).
 • Niet als kosten worden aangemerkt vergoedingen voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten, de bingomaster en overigens alle kosten welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van het doel van de bingobijeenkomst moeten worden beschouwd.
 • Bij het niet naleven van een of meerdere van de bovengenoemde bepalingen wordt de betreffende bijeenkomst en toekomstige bijeenkomsten door het college van burgemeester en wethouders verboden.

Meenemen

Meldingsformulier bijeenkomst klein kansspel (o.a. bingo)
Prijzenlijst klein kansspel
Rekening en verantwoording van een gehouden klein kansspel

Levertijd

U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw melding.