Kapvergunning

Voor het kappen van bomen in uw eigen tuin of erf heeft u meestal geen kapvergunning nodig. Die vergunning is alleen nodig als de boom op de lijst van beschermde bomen staat. U moet dan een vergunning aanvragen.

Kappen

Bomen kunnen waardevol zijn voor het aanzien van de gemeente. Om die reden is het verboden om zonder vergunning bomen te kappen die zijn geregistreerd op de lijst van beschermde bomen van de gemeente. Onder het kappen van een boom wordt ook verstaan: het vellen, zagen, rooien, verplaatsen en het ernstig beschadigen van een boom.

Meenemen

  • Na ontvangst van uw aanvraag kapvergunning wordt daar melding van gemaakt in het regionale huis-aan-huis blad ‘IJssel- en Lekstreek’.
  • Binnen twee weken na publicatiedatum kunnen reacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
  • Beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders en schriftelijk aan aanvrager meegedeeld.
  • Na verlening van de vergunning volgt publicatie van het besluit in het regionale huis-aan-huis blad ‘IJssel- en Lekstreek’.
  • Tegen de verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Kosten

2021

€ 96,05