Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan: politie; justitie en de belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

  • Overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt;
  • Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

  • Krijgt u hier een brief over;
  • Kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college ( u heeft hier vier weken de tijd voor);
  • Worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn.

Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens

Wilt u meer informatie over geheimhouding van persoonsgegevens? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen

U kunt digitaal een verzoek indienen voor de beperking van verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of u kunt de beperking op laten heffen.

 

 

Kosten

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Levertijd

Verwerking van uw melding vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst plaats.