Gebruiksbesluit

In het Gebruiksbesluit staat een reeks van voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk (bijvoorbeeld een circustent). Hieraan is een melding- en vergunningsplicht gekoppeld. Met de vergunning wordt onder bepaalde voorwaarden toestemming verleend om een bouwwerk te gebruiken.

Doel van het Gebruiksbesluit is om de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn bijvoorbeeld het vrijhouden van nooduitgangen, eisen aan vluchtroutes en het aanbrengen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De voorwaarden zijn afhankelijk van het soort gebouw en gebruik. De brandweer controleert het gebouw periodiek. Gebreken die aan het licht komen moeten op aanwijzing van de brandweer verholpen worden.

Aanvragen

De vergunning is verplicht voor de volgende gebouwen:

  • er wordt aan meer dan tien personen nachtverblijf verschaft, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging (penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, hotels, pensions etc.);
  • er wordt  aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, dagopvang, enz.).

Een melding moet worden gedaan voor de volgende gebouwen:

  • er kunnen meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zijn, (bijvoorbeeld grote kantoren, winkels, kerken, scholen etc.);
  • er vindt kamergewijze verhuur plaats;
  • de gebruiksmelding geldt bovendien voor die gebouwen waarvoor voor een gelijkwaardige oplossing is gekozen om brandveilig gebruik te realiseren (bijvoorbeeld bij toepassing van de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallaties, overdrukinstallaties, enz.).

Kosten

Aan het verkrijgen van een gebruiksvergunning zijn eenmalig legeskosten verbonden, die onder andere afhankelijk zijn van de grootte en het soort gebruik van het bouwwerk. Het kan ook zijn dat naast de gebruiksvergunning (voor een pand) er kosten zijn verbonden aan de inrichting van een pand (voor het brandveilig gebruik). Hiervoor kunt u kijken bij de legesverordening. Voor een gebruiksmelding gelden geen legeskosten. Wel kan het zijn dat u kosten moet maken voor het brandveilig gebruik van het gebouw.

Levertijd

Een gebruiksmelding doet u tenminste vier weken voordat u het gebouw in gebruik wilt nemen. U ontvangt hierop een ontvangstbevestiging. Overigens zijn op de afhandeling van een melding de algemene uitgangspunten van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Wanneer u een vergunningaanvraag volgens voorschrift hebt ingediend, ontvangt u uiterlijk binnen achttien weken de beslissing op uw aanvraag. U mag het gebouw pas in gebruik nemen nadat u de vergunning hebt ontvangen.

Extra informatie

Om een gebruiksvergunningaanvraag in te dienen of een gebruiksmelding te doen, moet het daarvoor bestemde formulier worden ingevuld en de bijbehorende bijlagen worden toegevoegd. Bij dit formulier is ook aangegeven welke tekeningen moeten worden bijgevoegd en waaraan deze moeten voldoen.