Evenement organiseren, kleinschalig (melding)

Als u een kleinschalig evenement wilt organiseren, dan heeft u daarvoor geen vergunning van de gemeente nodig. Wel bent u verplicht een kleinschalig evenement te melden (meldingsplichtig)  Een kleinschalig evenement is een activiteit die de sociale samenhang in een straat, wijk of buurt bevordert zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue.

Voorwaarden

Als een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden, hoeft u alleen maar een melding te maken:

Kleinschalige evenementen, evenementen zonder noemenswaardig risico en waarbij geen extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist, zijn niet vergunningsplichtig, maar wel meldingsplichtig. In Krimpen aan den IJssel gaat het om kleinere activiteiten die geen tot weinig overlast geven. Een buurtbarbecue is een dergelijk klein evenement. Behalve als u een straat wilt afsluiten, heeft u voor deze kleinere activiteiten geen vergunning nodig.
U kunt een melding indienen als uw evenement aan de volgende voorschriften voldoet:

 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen;
 • het evenement vindt plaats tussen 10.00 en 24.00 uur of op een zon-of feestdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
 • het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron bedraagt niet meer dan 80 dB(A);
 • de activiteit veroorzaakt geen of zeer geringe beperking van het gebruik van de openbare weg, het is niet noodzakelijk om verkeersmaatregelen te treffen en de activiteit vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object;
 • de activiteit is niet bedrijfsmatig en wordt om niet georganiseerd;
 • de activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van één organisator;
 • de organisator doet ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding aan de burgemeester;
 • de activiteit vereist geen gebruiksmelding op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen met uitzondering van die gevallen waarbij de aanvrager ten tijde van de melding al beschikt over een gebruiksvergunning op grond waarvan het evenement kan plaatsvinden;
 • omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de activiteit. In de kennisgeving moeten de activiteiten, de begin- en eindtijd en een telefoonnummer van een contactpersoon worden vermeld;
 • de straat of buurt wordt na afloop van de activiteit schoon opgeleverd.

Meenemen

Een kleinschalig evenement kunt u digitaal melden.

Kosten

Het indienen van de melding is kosteloos.

Levertijd

Let op: zorgt u ervoor dat u de activiteit minimaal 5 werkdagen vooraf meldt.