Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

Voor de betaling van de onroerende zaakbelastingen en het eigenarengedeelte van de rioolheffing kunt u gebruik maken van automatische incasso. Alleen particuliere huishoudens kunnen aan de automatische incasso deelnemen.

Meenemen

Maakt u nog geen gebruik van de automatische incasso en wilt u dit wel graag doen?
U kunt dit direct digitaal aanvragen via de knop digitaal aanvragen hierboven.

Wanneer u de ingevulde machtiging vóór 1 maart instuurt, wordt met ingang van maart de automatische incasso voor u geregeld.

U kunt gebruik maken van de automatische incasso bij een bedrag vanaf € 50,-. Moet u minder dan € 50,- betalen, dan kunt u geen gebruik maken van de automatische incasso. U bent het bedrag dan in één keer verschuldigd binnen 28 dagen na dagtekening van de aanslag.

Wilt u het liever schriftelijk aanvragen? Haal dan de machtigingskaart in het raadhuis, vraag deze telefonisch aan via telefoonnummer 140180 of via e-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl. U ontvangt een zogenoemde set stoplichtkaarten inclusief het incassoreglement. De groene kaart is de aanvraag voor de automatische incasso. Het gele gedeelte is om een wijziging door te geven. Met de rode kaart kunt u de automatische incasso stopzetten.

De groene kaart ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk ingevuld en ondertekend van u terug. Graag het aanslagnummer vermelden bij kenmerk machtiging. Het door u te betalen bedrag wordt in de nog resterende termijnen van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse afschrijving vindt plaats door de incassant in de laatste volle werkweek van de maand, volgend op de maand waarin de dagtekening valt.

Voorbeeld

Uw te betalen bedrag is € 500,-. U heeft uw groene kaart vóór 1 maart ingeleverd. Het bedrag wordt in 10 gelijke termijnen afgeschreven. Het maandelijkse te incasseren bedrag bedraagt € 50,- en wordt steeds rond de 28e van de maand van uw rekening afgeschreven, te beginnen rond 28 maart en eindigend rond 28 december van het betreffende belastingjaar.

Indien u uw kaart te laat inlevert, worden de termijnen korter. Het te betalen bedrag wordt dan niet meer in 10, maar in 9 termijnen afgeschreven.

De machtiging tot automatische incasso wordt, zonder tegenbericht, ieder jaar stilzwijgend verlengd.

U kunt gebruik maken van automatische incasso bij een totaalbedrag vanaf € 50,-. Moet u minder dan € 50,-betalen, dan kunt u geen gebruik maken van de automatische incasso. U bent het bedrag dan in één keer verschuldigd binnen 28 dagen na dagtekening van de aanslag.