Alcoholvergunning

Algemene informatie
Horecaondernemers en besturen van verenigingen moeten op grond van artikel 3 van de Alcoholwet een vergunning aanvragen om alcohol te mogen schenken.
Een BIBOB-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.
U hoeft geen nieuwe alcoholvergunning aan te vragen wanneer een leidinggevende weggaat of bijkomt. U hoeft alleen een melding te doen van de wijziging.

Voorwaarden

Voorwaarden
In de Alcoholwet is bepaald dat het verboden is om een horecabedrijf, waarin alcoholische dranken worden verstrekt, uit te oefenen zonder vergunning. Voordat een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of het horecabedrijf en de op de aanvraag vermelde personen voldoen aan al de eisen die de Alcoholwet stelt. De vergunningsaanvraag geldt voor horecabedrijven, kantines en slijterijen.
De aanvrager en alle op de vergunning te noemen personen zijn tenminste 21 jaar of ouder en voldoen aan alle zedelijkheidsvereisten. Ontheffing hiervan is niet mogelijk. U moet volgens de Alcoholwet een vergunning aanvragen als:
u een horecabedrijf wilt starten;
u een horecabedrijf overneemt;
het horecabedrijf bouwtechnisch verandert;
de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar v.o.f.).
Een vergunning kan uitsluitend worden aangevraagd door een persoon die beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne en aan de volgende eisen voldoet:
niet onder curatele staat;
niet uit de ouderlijke macht of voogdij is ontzet;
niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
minimale leeftijd van 21 jaar.
Aan een vergunning kunnen beperkende voorschriften worden verbonden.
Voor het aanvragen van de vergunning kunt u gebruik maken van het formulier ‘Vergunning aanvragen’ (met formulier leidinggevenden). Formulier A is voor horecabedrijven/slijterijen. Formulier B is voor paracommerciële inrichtingen (verenigingen).
Bij wijziging van de leidinggevenden is een melding voldoende. Er is geen nieuwe vergunning nodig. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Melding wijziging leidinggevenden’.

 

Meenemen

Vermelden of bijvoegen bij de aanvraag:

Een uittreksel uit het handelsregister, of verenigingsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
Kopie identiteitsbewijzen van alle leidinggevenden.
Originele bewijsstukken sociale hygiëne van alle leidinggevenden inclusief de ondernemers.
Arbeidsovereenkomst(en) indien leidinggevenden in loondienst zijn.
Een leidinggevendenverklaring (voor alle leidinggevenden een afzonderlijke verklaring).
Bewijs van rechthebbende op het pand (huur- of koopcontract).
Kopie van ondertekend bestuursreglement wanneer de aanvraag door een vereniging of stichting wordt gedaan.

Formulier A
Formulier A (bijlage)
Formulier B
Formulier B (bijlage)
Formulier melding wijziging leidinggevende
Bibobvragenlijst

 

Kosten

2023

Alcoholwet

Vergunning art. 3               € 127,50

Wijziging vergunning         €  26,25

Ontheffing art 35                 €  31,45

 

Levertijd

Het is belangrijk dat u de vergunning tijdig aanvraagt, minimaal acht weken van tevoren. Op uw aanvraag voor een drankvergunning wordt binnen 12 weken beslist.