Aansprakelijkstelling gemeente

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade van burgers. Dit kan in principe pas als sprake is van aantoonbare en bewezen nalatigheid of schuld. De gemeente moet dus aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld wegen te verwijten is, dan is de gemeente aansprakelijk te houden voor aan burgers toegebrachte schade.

De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor beheer en onderhoud van gemeentelijke objecten en voorzieningen zoals wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken enz., maar ook voor schade als gevolg van het gemeentelijk handelen of nalaten.

Aansprakelijkheid van de gemeente en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners

Op de gemeente rusten een aantal verantwoordelijkheden. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld zorgen voor een goede ruimtelijke ordening, waarbij er voldoende aandacht gaat naar de veiligheid. Het gaat niet alleen over het veilig houden en onderhouden van de wegen, maar bijvoorbeeld ook over het onderhouden van de bomen in het park of van de rioleringen. Als de gemeente het onderhoud niet goed of niet tijdig uitvoert, kan dat in gevaarlijke situaties resulteren.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van WA.

Meenemen

Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan moet dat schriftelijk gebeuren. U geeft daarbij aan welke schade u hebt geleden en u verzoekt de gemeente het schadebedrag te vergoeden. Dit wordt aangeduid met: ‘aansprakelijkstelling’.

Levertijd

De gemeente neemt uw claim in behandeling en handelt deze af of stuurt de claim door naar de verzekeringsmaatschappij van de gemeente Centraal Beheer Achmea. Afhankelijk van de claim wordt geprobeerd binnen een jaar de claim af te handelen.