De belangrijkste bedrijventerreinen van Krimpen aan den IJssel, Stormpolder, Parallelweg en De Krom, tonen tekenen van verval. Dit is voor de gemeente de aanleiding om in samenspraak met bedrijven en overlegorganen plannen te maken om de beschikbare ruimte intensiever en efficiënter in te richten. Eerst is er onderzoek gedaan naar de verbetering van de wegenstructuur in de subregio Noordoost, de voorwaarden waaronder een bedrijvencampus gerealiseerd kan worden en de vraag of en zo ja hoe het EMK-terrein kan worden herontwikkeld voor woningbouw. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond. De Stormpolder heeft de potentie om de sociale en economische structuur van de gemeente Krimpen aan den IJssel te versterken. Het is een locatie die door de ligging aan het water uitstekende kansen biedt op de ontwikkeling van bijzondere woon- en werkmilieus. Het is ook een locatie die onder invloed staat van milieuzonering van bedrijven en vaarroutes. Bovendien moet aandacht worden besteed aan het omgaan met een toenemend risico op overstroming van buitendijkse terreinen.