Invloed op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdhulp en de Participatiewet? Dat kan!

23 juli 2019

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil inwoners actief betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom is in 2007 besloten een adviesraad in te stellen van 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd op beleidsmatig niveau over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).

Het is belangrijk dat deze adviesraad uit een groep mensen bestaat die de Krimpense samenleving breed vertegenwoordigt. Op dit moment heeft de Adviesraad Sociaal Domein twee vacatures.

De gemeente is daarom samen met de Adviesraad Sociaal Domein op zoek naar: inwoners van Krimpen aan den IJssel, die voldoen aan het onderstaande profiel:

  • Betrokkenheid, kennis en binding bij één of meer van de doelgroepen binnen de Wmo, de Jeugdwet, Participatiewet, geestelijke gezondheidszorg, etc (zie voor meer informatie http://adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl/);
  • Bereid en in staat zijn over het eigen belang en de belangen van de eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van het Sociaal Domein;
  • Bekleedt geen politieke functie en is niet als manager in dienst van de gemeente Krimpen aan den IJssel of van een zorgaanbieder die actief is in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
  • Kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp participatiewet óf jeugd is een pré.

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn circa eens in de vier weken (uitgezonderd de zomerperiode) op een dinsdagavond. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij deelnemen aan werkgroepen die zich specifiek op één of meerdere thema’s van het Sociaal Domein richten.

Sollicitatieprocedure

Belangstellenden voor een plaats in de Adviesraad Sociaal Domein kunnen zich aanmelden door een brief met motivatie te sturen aan: de gemeente Krimpen aan den IJssel, Team beleidsontwikkeling, ter attentie van de heer I.R. Grootendorst, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Met vragen kunt u terecht bij de Afdeling Samenleving, team beleidsontwikkeling, Imre Grootendorst, per e-mail: imregrootendorst@krimpenaandenijssel.nl en bij Herman Veenema, secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, per e-mail: secretaris@adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl.