Inkomenstoets bij Wmo-aanvraag huishoudelijk hulp

16 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder Hugo van der Wal (Sociaal Domein): “Dit voorstel houdt in dat we ook het inkomen gaan meewegen bij de beoordeling van de aanvraag van huishoudelijke hulp.“ De raad beslist 3 juni over dit voorstel. Als zij akkoord gaat, gaan de veranderingen per 1 juli 2021 in. De Adviesraad Sociaal Domein heeft hier eind maart een positief advies over uitgebracht. De gemeente zal alle Krimpense Wmo-gebruikers hierover schriftelijk informeren.

Het abonnementstarief heeft geleid tot flink toename van de aanvragen.

De invoering van het abonnementstarief binnen de Wmo per 1 januari 2019 heeft geleid tot een flinke toename van het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Wanneer we de uitgaven van 2020 vergelijken met die van 2018 is er sprake van een toename van ongeveer € 980.000,-. Een toename van ruim 50% in twee jaar tijd.

De Wmo wordt zo onbetaalbaar.

Wethouder Van der Wal: “De Wmo dreigt zo onbetaalbaar te worden; zeker nu het Rijk niet van plan is om gemeenten hiervoor tegemoet te komen. Daarom stelt het college voor om door het hanteren van een inkomensgrens beter te kunnen sturen op wie er in aanmerking kan komen voor Wmo-ondersteuning. Want naar onze mening telt iemands financiële situatie ook mee in het beantwoorden van de vraag of hij of zij voldoende zelfredzaam is. En dus in staat is om zelf huishoudelijke hulp te regelen.”

We willen twee inkomensgrenzen invoeren.

Voor niet AOW-gerechtigden willen we een inkomensgrens van 200% van het bruto wettelijk minimumloon hanteren. Voor AOW-gerechtigden wordt dit een inkomensgrens van 150% van het bruto wettelijk minimumloon. De reden om twee inkomensgrenzen in te voeren is dat een niet AOW-gerechtigde aanzienlijk meer loonheffing op het inkomen afdraagt dan een AOW-gerechtigde en dus netto minder overhoudt. Heeft de inwoner dit hoge (gezins-)inkomen, dan is diegene in principe financieel zelfredzaam.

Er vindt altijd vooraf onderzoek plaats naar alle omstandigheden.

Dit kan anders zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van beslag op het gezinsinkomen of hoge schulden. In dat geval kan een aanvraag voor huishoudelijke hulp wel worden toegekend. Er vindt daarom in alle gevallen een volledig onderzoek plaats naar de individuele omstandigheden.