Informatieve commissievergadering dinsdag 12 oktober 20.00 uur

8 oktober 2021

Op de agenda van deze vergadering van de informatieve commissie staan de volgende onderwerpen:

  • Voortgang van het project De Grote Kruising
  • Voortgang planvorming Driestar/Wartburg

In tegenstelling tot de eerdere aankondiging wordt deze vergadering in de raadzaal van het raadhuis gehouden. U kunt de vergadering bijwonen in het raadhuis of volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.  

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering aan tafel mee te spreken. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.

Raadsvergadering donderdag 14 oktober 20.00 uur

Op 14 oktober vergadert de gemeenteraad. De afgelopen weken hebben de raadsfracties zich in commissievergaderingen door het stellen van vragen en het plegen van overleg al kunnen voorbereiden op de besluitvorming in de raadsvergadering. Over raadsvoorstellen die als hamerstuk zijn geagendeerd wordt geen debat meer gevoerd. Over de voorstellen die zijn aangemerkt als bespreekstuk wordt nog wel gedebatteerd. Raadsleden kunnen naast het voeren van debat over de voorstellen in de raadsvergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen of amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen in de raadsvergadering ook een verzoek doen om zogenoemde moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Raadsvoorstellen

Op 14 oktober liggen de volgende raadsvoorstellen voor ter besluitvorming:

  • Raadsvoorstel Fairtrade gemeente (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Financiële verordening 2022 en notitie begrotingsafwijkingen 2022 (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Herstel vloeren Krimpenerwaardcollege (hamerstuk)
  • Raadsvoorstel Reactie brief ministerie inzake Wmo-verordening (bespreekstuk)

De raad vergadert in het raadhuis

De raadsvergadering vindt plaats in raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering mee te kijken vanaf de publieke tribune in de raadzaal. De vergaderingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.