Huiseigenaren in Krimpense wijk Langeland zijn zelf verantwoordelijk voor ‘spoelgaten’

14 maart 2023 Afbeelding ter illustratie van een kruipruimte onder een woning.

Afgelopen tijd traden er regelmatig verzakkingen op in de (voor)tuinen van woningen in Langeland. Hierdoor ontstonden spoelgaten, vooral langs de gevels. Dit gebeurde kort nadat de straten door de gemeente waren opgehoogd. De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt dit heel vervelend voor de huiseigenaren. De reden van de spoelgaten is dat huiseigenaren de kruipruimten van de woningen zelf niet tijdig hebben opgehoogd. Wethouder John Janson: “In deze buurt en onder dezelfde omstandigheden heeft QuaWonen namelijk kruipruimtes onder háár woningen wel opgehoogd. En hier zijn geen spoelgaten ontstaan.”

Net als de bestrating zakt ook de bodem van de kruipruimte

De kruipruimte is de ruimte onder de vloer van de woning. Net als de bestrating zakt ook de bodem van de kruipruimte steeds lager. Als de bewoners hun kruipruimte niet op tijd ophogen kunnen verzakkingen (spoelgaten) ontstaan. Bij hevige regenval (zoals de afgelopen tijd regelmatig voorkwam) zakt het zand van de net opgehoogde tuinen/straten onder de huizen van de bewoners. Dit zand spoelt dus vanaf de straat of de tuin onder de funderingsbalk door naar de kruipruimtes van de huizen. Vandaar dat we over ‘spoelgaten’ spreken. Ze ontstaan meestal net langs de gevel en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Gemeente informeert bewoners altijd vooraf

De gemeente communiceert over alle riolerings- en herstratingsprojecten op dezelfde wijze. In de brieven waar we de bewoners uitnodigen voor de verschillende projecten, verwijzen we naar de website waar de flyer ‘Nieuwe Riolering in uw Woonwijk’ staat. In die flyer staat alles over de kruipruimtes én het ophogen daarvan.

Het grondwaterpeil is door ons niet actief aangepast

Zoals gebruikelijk zien we een stijging van het grondwaterpeil bij rioolvervangingen. Het oude riool functioneerde namelijk onbedoeld als drainage door lekkages. De stijging van het grondwaterpeil is een bekend gegeven. We vertellen dit ook aan de bewoners. We leggen al jaren een drainageleiding naast het nieuwe riool aan om te zorgen voor een zo stabiel mogelijke grondwaterspiegel in relatie tot het oppervlaktewaterpeil.

Het ophogen van kruipruimte is verantwoordelijkheid van woningeigenaren

Net zoals overal in Nederland is het ophogen van kruipruimte de verantwoordelijkheid van de woningeigenaren. Dit kan het best met een licht materiaal, bijvoorbeeld kalkkorrels of schelpen. Ook kunnen de bewoners tijdens het riolerings- en het herstraatproject altijd bij onze opzichter terecht. Dit staat ook in de brief die bewoners vooraf aan de werkzaamheden krijgen. Daarin staan ook de contactgegevens van de opzichter en wanneer zijn wekelijkse spreekuur is.

De gemeente is aangesloten bij het Kenniscentrum Bodemdaling en heeft overleg over deze problematiek. Als gemeente hebben wij echter een adviserende rol, waarin we woningeigenaren informeren over het belang van het op hoogte houden van de kruipruimte.  Net als bij het vervangen van huisaansluitingen op eigen terrein en het ophogen van de tuinen geven wij als gemeente aan dat kruipruimtes dienen te worden opgehoogd. We geven aan dat woningeigenaren dit kunnen uitbesteden aan de aannemers die namens de gemeente en QuaWonen in de wijk aan het werk zijn. Maar dit kan net zo goed door andere aannemers worden uitgevoerd. De gemeente is hierin geen partij.