Wonen op hogere leeftijd

Steeds meer senioren blijven tot op hoge leeftijd thuis en zelfstandig wonen. Velen blijven actief en ondernemend. Sommigen hebben echter behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft samen met haar partners op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn een programma gemaakt waarbij uitgegaan wordt van het concept van woonservice binnen onze gemeente. Een woonzorggebied is een deel van de gemeente, dat qua woningen, woonomgeving, voorzieningen en dienstverlening zo is ingericht, dat je er goed kunt leven, ook wanneer je extra zorg nodig hebt.

Bij woonservice is het doel een gemeente te creëren waar burgers prettig en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde sociale omgeving. Natuurlijk met goede voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Woonservice is een kwaliteitsprogramma voor alle burgers, maar het zijn vooral mensen met verminderde mobiliteit of mensen die vanwege bepaalde beperkingen kwetsbaar zijn, die baat hebben bij woonservice.

Meer informatie

Er zijn in Krimpen aan den IJssel veel partners betrokken bij woonzorgzonering. Zorginstellingen als De Zellingen, Zorggroep Rijnmond, Vierstroom, Pameijer en Philadelphia Zorg dragen hun steentje bij. Daarbij zijn woningcorporaties Qua Wonen en de SOR actief, evenals het Meldpunt Krimpen aan den IJssel, dat vooral informatie- en welzijnsvoorzieningen realiseert. Maar ook betrokken burgers zijn actief in de vorm van deelname van het Seniorenplatform , die een adviesrol heeft.

Sinds 2008 houdt het Havenziekenhuis spreekuur in Het Facet. Daarnaast heeft begin 2012 een buitenpolikliniek van het IJsselland ziekenhuis haar deuren geopend in het  Krimpense gezondheidscentrum. Hierdoor is het mogelijk om dicht bij huis een aantal poliklinieken te bezoeken.

Neem voor meer informatie contact op met team Samenleving, tel. 14 0180.