Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Door hervormingen in het zorgstelsel hebben gemeenten er meer taken bij gekregen. Wat die taken zijn, kunt u op de pagina ‘Taken en visie Sociaal Domein‘ teruglezen. Hieronder geven we een toelichting op de wetten die ten grondslag liggen aan deze taken van de gemeente binnen het sociaal domein.

Wmo

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Het doel van deze Wmo is dat iedereen de kans krijgt zo zelfstandig mogelijk te leven en zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch zieken of ouderen is dit soms wat moeilijker. De Wmo regelt dat de gemeente samen met deze personen kijkt naar wat hiervoor nodig is. Het uitgangspunt is dat de hulp van de gemeente aanvullend is op wat de inwoner zelf kan doen en op wat mensen in de directe omgeving kunnen betekenen. Ook regelt deze wet dat de gemeente zorgt voor opvang en beschermd wonen voor personen met psychische problematiek die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Jeugdwet

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor een positieve opvoedomgeving voor de jeugd. Maar ook het voorkomen van en het tijdig signaleren van problemen in gezinnen. Het inzetten van alle vormen van jeugdhulp -indien dit noodzakelijk is- en het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. De nieuwe taken op het gebied van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en specialistische zorg koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel samen met 15 gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond in.

Meer doen met minder

Het bedrag dat de gemeente van het kabinet ontvangt om de taken van de Jeugdwet uit te voeren, is fors lager dan in voorgaande jaren uitgegeven werd. De gemeente wil meer effectiviteit en kwaliteit in de zorg bereiken. Zodat de jeugdhulp en -zorg uiteindelijk ook minder geld kost en de jeugdigen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit doet de gemeente door meer aan te sluiten op de vraag van mensen. Maar ook door organisaties beter te laten samenwerken vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en door effectiever te werken.

Eigen kracht en aansluiten bij de vraag

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil aansluiten bij de vraag van ouders en jeugdigen, en wil daarbij ook kijken naar wat de jeugdigen, ouders en hun sociale omgeving zelf kunnen doen. Dit betekent dat het opvoeden bij de gezinnen, in de woonomgeving, op scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen en sportverenigingen verder versterkt moet worden. Door op tijd in te grijpen moeten dreigende problemen worden afgewend of snel worden opgelost.

Een gezin, een plan, een regisseur

Als er jeugdhulp of –ondersteuning nodig is, dan wil de gemeente die zo snel en lang als nodig aanbieden. Indien er meerdere problemen spelen, is ‘één gezin, één plan en één regisseur’ het uitgangspunt. De professional die ondersteuning biedt, stelt samen met het gezin een plan op. Deze professional kijkt er ook naar of de directe omgeving ingeschakeld kan worden en of familie en vrijwilligers wat zouden kunnen betekenen. Zo nodig schakelt deze professional andere deskundigen in en/of haalt specialistische hulp bij.

Meer effectiviteit

Naast de taken op het gebied van jeugdhulp, wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor voorzieningen op het gebied van werk en inkomen. En de begeleiding van mensen die niet in zorginstellingen wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben. In al deze situaties vertrouwt de gemeente ook op de kracht van onze Krimpense samenleving. Hierbij stellen we steeds meer de vraag: Hoe kunt u helpen

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is er de Participatiewet. Deze nieuwe wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. Het kabinet heeft met de wet tot doel dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden.

Heeft u een ondersteuningsvraag?

Als u een ondersteuningsvraag heeft op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien, inkomensondersteunende voorzieningen en alles wat daarmee samenhangt, dan kunt u zich melden bij de KrimpenWijzer. Voor vragen over bijstand en uitkeringen en voor schuldhulpverlening kunt u zich melden bij IJsselgemeenten.

Meer informatie

Onderaan deze pagina vindt u onder de balk uitgelicht gerelateerde onderwerpen. Onder de balk met documenten vindt u relevante documenten.