Welstandsnota nieuwe stijl

‘Welstandsnota nieuwe stijl’: loslaten waar het kan, beschermen waar nodig! Voordat de gemeente een omgevingsvergunning voor een bouwplan kan verlenen, moet zij een aanvraag eerst op meerdere aspecten toetsen. Eerst bekijkt de gemeente of de aanvraag past binnen de bouw- en gebruiksregels uit het bestemmingsplan. Zij kijkt dan onder andere naar de bouwhoogte en de plek van het gebouw. Ook toetst zij op een aantal bouwkundige aspecten, waaronder de constructie en bouwveiligheid. Een aanvraag wordt daarnaast beoordeeld op grond van het gemeentelijke ‘welstandsbeleid’.

In de welstandsnota staat beschreven aan welke kwaliteitscriteria (uiterlijk en verschijningsvorm) een bouwwerk moet voldoen. De welstandscommissie beoordeelt hierop de aanvragen.

Waarom een nieuwe welstandsnota?

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft een nieuwe welstandsnota ontwikkeld. De vorige welstandsnota uit 2004 voldoet namelijk niet (meer). Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat zij meer rekening houdt met wensen van haar inwoners. De gemeente heeft een zorgvuldige afweging gemaakt omtrent de aanwijzing van ‘welstandsvrije gebieden’. Vandaar dat we spreken over een ‘Welstandsnota nieuwe stijl’. Deze is gemakkelijk leesbaar. De bruikbaarheid in de praktijk moet voorop staan: waar ligt het object en aan welke criteria moet het voldoen?

“Regel niet wat zonder regel ook goed komt”

Het uitgangspunt van de nota is: “regel niet wat zonder regel ook goed komt”. De keuze om met minder regels te werken moet uiteraard wel stroken met de kwaliteitsambities die binnen de gemeente leven. Daarom hebben belangrijke historische structuren zoals: Oud Krimpen en de dijklinten, in de nota een beschermde status gekregen. Ook voor het centrum geldt een hogere ambitie. Beide gebieden vallen om deze reden onder een ‘bijzonder welstandstoezicht’. Voor de belangrijkste routes, dat wil zeggen de meest representatieve delen, maakt de gemeente de keuze voor een ‘regulier welstandstoezicht’. Deze routes worden gezien als ‘belevingsassen’. We bedoelen met name de Nieuwe Tiendweg, de C.G. Roosweg, maar ook andere wegen, zoals Ouverturelaan en Fresia.

Minder regels voor meeste woonwijken

De vereenvoudiging van de regels geldt vooral voor het grootste deel van de woonwijken. De meeste woningen gaan straks vallen onder ‘beperkt welstandstoezicht’. Dit betekent minder regels en alleen gericht op de ‘naar de openbare weg gerichte zijde van de woning’. Verder zijn de regels waar mogelijk beter geformuleerd. Ook heeft de gemeente ervoor gekozen een groot deel van Stormpolder ‘welstandsvrij’ te maken. De gemeente wil met de nieuwe nota mensen meer stimuleren en inspireren door minder criteria, minder bemoeienis met details en bescherming te geven waar nodig. 

Voordelen Welstand nieuwe stijl:

  • vermindering van de welstandsregels;
  • een vereenvoudiging van de criteria;
  • een compacte en overzichtelijke Welstandsnota, die ook online gemakkelijk te raadplegen is.

Heeft u (ver)bouwplannen en/of wilt u een afspraak maken voor overleg?

Wilt u iets bouwen of verbouwen en bent u benieuwd naar de welstandsaspecten? Onder het kopje documenten treft u de welstandsnota in pdf  aan. Ook kunt u per adres bekijken welk welstandsniveau voor uw woning van toepassing is met de daarbij behorende toetsingscriteria. Dat doet u via een digitale kaart van Krimpen aan den IJssel (zie links).

U kunt op afspraak bij het Omgevingsloket in het raadhuis van de gemeente terecht om uw plan inhoudelijk goed af te stemmen. Bel of mail ons via: 14 0180 of via gemeente@krimpenaandenijssel.nl.