Waterwet

Op 22 december 2009 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:

 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet op de waterkering
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Wet droogmakerijen en indijkingen
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde ‘natte gedeelte’)
 • Waterstaatswet 1900
 • Wet bodembescherming t.a.v. de saneringsparagraaf waterbodems

Watervergunning

Een belangrijk uitgangspunt van de Waterwet is dat zoveel mogelijk activiteiten onder algemene regels vallen. Niet alles is echter in algemene regels vast te leggen en voor deze activiteiten in, op, onder of over watersystemen introduceert de Waterwet de integrale watervergunning. In de Waterwet gaan zes vergunningen uit eerdere wetten op in één watervergunning (incl. de keurvergunning). De vergunningen gaan dus niet op in de omgevingsvergunning, maar in een aparte watervergunning.

Voor welke activiteiten is een watervergunning nodig?

 • Activiteiten die (mogelijk) watervergunningplichtig zijn
 • Aanleg/bouw steiger
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand of aanleg oeverbeschoeiing
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage / ontwateringsvoorziening
 • Bouwen op of aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, kademuur, een gemaal, een waterbergingsgebied e.d.
 • Aanleg waterberging
 • Dempen van een watergang/sloot/greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater (meldplicht op grond van lozingsregels voor afvalwater)
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Sanering waterbodem / baggerproject

Aanvraagformulier watervergunning

U kunt hier het aanvraagformulier voor de watervergunning downloaden via de Link E-Loket.
Let op: dit formulier heeft 34 pagina’s.

U kunt een melding of een aanvraag opsturen naar omgevingsloket@rws.nl
Of naar  Servicecenter Vergunningen RWS
Postbus 4142
6202 PA  MAASTRICHT
fax 043-3294154

Meer informatie

Voor meer informatie:  www.helpdeskwater.nl
Telefoonnummer 088-7971500
Indien u vragen heeft voor de intakers: postbus-intakers@rws.nl