Wat doet de gemeente tegen grondwateroverlast

In 2008 hebben gemeenten een nieuwe wettelijke taak erbij gekregen: de zorg voor het grondwater. De grondwaterzorgplicht of grondwaterzorgtaak is een onderdeel van de nieuwe Waterwet. Om deze taak goed in te vullen heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een grondwaterzorgplan opgesteld. Hieronder zijn de kernpunten beschreven.

Om grondwaterbeleid op te kunnen stellen is in 2011 een inventarisatie uitgevoerd naar de grondwatersituatie in Krimpen aan den IJssel. De gemeente meet de grondwaterstanden continue met een grondwatermeetnet. De gemeente houdt bij waar grondwateroverlast wordt gemeld. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.

De gemeente Krimpen aan den IJssel streeft in haar gebied een grondwaterstand na, die geen structurele grondwateroverlast of -onderlast veroorzaakt bij bewoners en bedrijven. In de praktijk komt het erop neer dat wij streven naar een grondwaterstand die gelijk is aan het oppervlaktewaterpeil in de sloten.

De gemeente wil gelijktijdig met ingrepen in de openbare ruimte (herstraten en/of rioolvervanging) bijdragen aan het verhelpen van bestaande grondwateroverlast. Ook wil de gemeente bij ingrepen zo veel mogelijk voorkomen dat de grondwaterstand stijgt met grondwateroverlast als gevolg. Dit doen wij door drainageleidingen aan te leggen. De gemeente wil bij ingrepen zoveel mogelijk voorkomen dat omgevingsschade door een te lage grondwaterstand optreedt.

Verder wil de gemeente een duidelijk aanspreekpunt (en “adviseur”) zijn voor inwoners met grondwateroverlast. Je kunt bij ons terecht met vragen en klachten. De gemeente neemt een duidelijk regierol in het grondwaterbeheer.

In twee schema’s is samengevat wat de gemeente zal doen bij meldingen van grondwateroverlast en hoe grondwateroverlast verholpen zal worden als groot onderhoud in de straat zal plaatsvinden.