Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Hiermee wil het gemeentebestuur het belang hiervan voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger ook aantrekkelijker maken.
De vrijwilligersverzekering: de vrijwilligers verdienen het! Vrijwilligerswerk is onmisbaar! Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Gelet op het maatschappelijke belang van dit werk ziet de gemeente het als haar taak om voor hen een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Hiermee wil de gemeente de risico’s bij vrijwilligerswerk zoveel mogelijk beperken. Het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij zijn activiteiten ten dienste van de samenleving, met lege handen staat in geval van schade of een ongeval.

Werkwijze

Om gebruik te kunnen maken van deze verzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden. Het is trouwens niet verstandig dat de vrijwilliger de door hem/haar zelf afgesloten ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering opzegt.
In geval van schade kan de vrijwilliger via de website van de gemeente (het e-loket) een schadeformulier downloaden en invullen. Daarna moet het formulier naar de gemeente worden opgestuurd. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. De verzekeraar handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. En stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers. Voor mantelzorgers geldt dat een deel van de verzekering op hen van toepassing is (zie hierna).
De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering, die een ruime dekking biedt, is als volgt samengesteld:

De BasisPolis:

  •  een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  •  een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

De PlusPolis (geldt niet voor mantelzorgers)

  • een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, is verzekerd! Het adres van de verzekeringsmaatschappij is: Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn, telefoon: 079 – 5797777. Het bezoekadres is: Laan van Malkenschoten, 7333 NP Apeldoorn. Het polisnummer van de verzekering is: 295029. Het verzekeringsbedrijf heeft ook een website: www.centraalbeheer.nl. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de vrijwilliger afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer Achmea, telefonisch of per e-mail via: vrijwilligers.support@centraalbeheer.nl. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet.
Met deze door de gemeente geboden faciliteit hoopt het gemeentebestuur dat vrijwilligers onverminderd hun steentje willen blijven bijdragen aan het welzijn van burgers en aan het bereiken van andere maatschappelijke doelen. En wellicht wordt het mogelijk dat nog meer vrijwilligers hun hulp en diensten willen aanbieden, in welke vorm dan ook.

Voorwaarden

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is.

Adressen

Centraal Beheer Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
Telefoon: 079-5797777
Het bezoekadres is:
Laan van Malkenschoten
7333 NP Apeldoorn

Het polisnummer van de verzekering is: 295029. Het verzekeringsbedrijf heeft ook een website: www.centraalbeheer.nl