Verordeningen

Veel gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in verordeningen en reglementen. Hieronder staan alle geldende regelingen met een trefwoord genoemd. Door te klikken op de gewenste verordening verschijnt de tekst.

 
Verordeningen en reglementen
Aansluitleidingen en riolering Verordening aansluitleidingen en riolering
Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022 Aanwijzingsbesluit verbod parkeren kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022
Adviesraad Sociaal Domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Afstemmingsverordening Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Afvalstoffenheffing Verordening Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenverordening Verordening afvalstoffen
Uitvoeringsregeling
Alcoholhoudende drank Regels alcoholhoudende drank
Algemene subsidieverordening Algemene subsidieverordening 2018 (ASV)
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Archiefzorg Archiefverordening
Auditcommissie Verordening auditcommissie
Begraafplaatsen Verordening beheer begraafplaatsen
Begraafrechten Verordening Lijkbezorgingsrechten
Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022
Bestuurlijke boete Basisregistratie personen
Bevolkingsadministratie Reglement gemeentelijke bevolkingsadministratie
Bezwaar- en beroepschriften Verordening commissie bezwaarschriften
Bibob Bibob beleidslijn
Bijzondere bijstand indirecte schoolkosten Beleidsregel bijzondere bijstand indirecte schoolkosten 2022
Bijzondere bijstand medische kosten Beleidsregel bijzondere bijstand medische kosten 2020
Bouwverordening Bouwverordening
Brandbeveiligingsverordening Brandbeveiligingsverordening
Gemeentelijke basisregistratie personen Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP)
Bijstand Richtlijnen_voor_de_uitvoering_van_de_Abw
Carbidschieten Beleidsregel Carbidschieten
Cliëntenparticipatie WWB Verordening Cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie Wmo Verordening Cliëntenparticipatie gehandicapten
Cliëntenraad Leerlingenvervoer Verordening Cliëntenparticipatie leerlingenvervoer
Commissies Verordening op de raadscommissies
Controleverordening Controleverordening (gemeentewet artikel 213)
Damocles Damocles beleid
Dikstofmonoxide Regels dikstofmonoxide
Doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening onderzoeken
Drempelbedrag artikel 49 WRO Verordening tot wijziging Wet op de Ruimtelijke Ordening
Duiven voederverbod Aanwijzingsbesluit  voederverbod
Financiële functie Verordening Financiële functie
Financiële verordening gemeente Krimpen aan den IJssel Financiële verordening gemeente Krimpen aan den IJssel
Financiële zelfredzaamheid bij WMO maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden 2023 Financiële zelfredzaamheid bij WMO maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden 2022
Gegevensverstrekking BRP Verordening gegevensverstrekking BRP
Gemeentelijke belastingen 2023 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten Besluit Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten
Gemeenschappelijke regeling IBKW Gemeenschappelijke regeling IBKW
Godsdienstonderwijs Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs
Havengeld Verordening Havengelden
Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register Handhavingsbeleid Digitaal Opkopers Register
Havenverordening Havenverordening
Hondenbelasting Verordening Hondenbelasting
Hondenbijtincidenten Verordening Hondenbijtincidenten
Huisvesting Onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage I
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage II
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage III
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage IV
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage V
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs bijlage VI
Inburgering Verordening voorzieningen inburgering
Informatiebeheer Beheerregeling informatiebeheer
Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Beleidsregels Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Individuele inkomenstoeslag Verordening individuele inkomenstoeslag
Nadere regels individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag
Nadere regels individuele studietoeslag
Innovatiefonds cultuur Beleidsregel innovatiefonds cultuur
Inspraak Inspraakverordening
Integriteit College gedragscode
Raad gedragscode
Interne Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel Interne Klachtenregeling
Jeugdhulp Verordening Jeugdhulp
Besluit Jeugdhulp
Laadpalen in de openbare ruimte Beleidsstuk laadpalen openbare ruimte
Lachgasverbod Aanwijzingsbesluit Lachgasverbod
Boveneind
Langeland
Kortland-Noord
Kortland-Zuid en Lansingh-Zuid
Oud-Krimpen
Leerlingenvervoer Verordening Leerlingenvervoer
Legesverordening Verordening Leges
Lokaal onderwijs beleid Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
Loonkosten subsidie Verordening loonkostensubsidie
Lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten
Maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning 2023

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2022

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Mandaatregeling Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021
Markt Verordening op de warenmarkt
Marktgelden Verordening marktgelden
Marktreglement Marktreglement
Monumenten Monumentenverordening
Naamgeving en nummering Verordening naamgeving en nummering
Nota verbonden partijen Nota verbonden partijen
Ombudsman Verordening gemeentelijke ombudsman
Ondergrondse infrastructuur Verordening ondergrondse infrastructuur
Onderscheidingen Verordening gemeentelijke onderscheidingen
Onderzoek door het college Verordening onderzoek bestuur (212a)
Organisatie Griffie Organisatieverordening Griffie
OZB Verordening onroerende zaakbelasting
Participatiewet, IOAW en IOAZ Wijzigingsbesluit Beleidsregels terugvordering en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ en invordering bestuurlijke boete 2017
Persoonsregistratie Verordening persoonsregistraties
Planschade Procedureregeling planschadevergoeding
Privacyreglement BRP Verordening privacyreglement BRP
Raadscommissies Verordening op de raadscommissies
Rechtspositie bestuur Verordening rechtspositie wethouders, raads-, burgerleden
Referendum Referendumverordening
Regeling briefadres Regeling briefadres
Reglement van Orde B&W Reglement van orde B&W
Reglement van Orde Gemeenteraad Reglement van orde vergadering gemeenteraad
Re-integratieverordening Re-integratieverordening
Nadere regels re-integratieverordening
Rekenkamercommissie Verordening Rekenkamercommissie
Rioolheffing Verordening Rioolheffing
Schuldhulpverlening Verordening Schuldhulpverlening 2021
Starterslening Verordening Starterslening Gemeente Krimpen aan den IJssel
Subsidie Subsidieverordening
Beleidskader Subsidiëring
Tarieven Sportvelden Besluit tarieven sportvelden
Tarieven De Tuyter Besluit tarieven De Tuyter
Tarieven Zaalsport Besluit tarieven zaalsport
Tarieven Zwembad Besluit tarieven zwembad
Tegenprestatie Verordening tegenprestatie
Nadere regels tegenprestatie
Telecommunicatieverordening Telecommunicatieverordening
TONK Beleidsregel TONK
Verboden Drankgebruik Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik
Boveneind
Kortland-Noord
Kortland-Zuid en Lansingh-Zuid
Langeland
Oud-Krimpen 
Verduurzaming gebouwde omgeving Beleidsregel verduurzaming gebouwde omgeving
Verloffaciliteiten Verlenen van verloffaciliteiten
Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Vertrouwenscommissie Verordening op de vertrouwenscommissie 
Vlag Verordening instellen gemeentevlag
Voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Voorzieningenfonds Verordening voorzieningenfonds
Nadere regels verordening voorzieningenfonds
Wegsleepregeling Verordening wegsleepregeling
Welstandsnota Welstandsnota
Functieoverzicht, bijlage Werktijdenregeling
Werkgeverscommissie Griffie Verordening werkgeverscommissie griffie 2020
Winkeltijden Verordening winkeltijden
Woonoverlast Regionaal convenant aanpak woonoverlast
Woonruimtebemiddeling Verordening Woonruimtebemiddeling
Zelfstandigen 2020 Beleidsregels zelfstandigen 2020