Veiligheidsregio

Binnen veiligheidsregio’s werken hulpdiensten intensief samen en bieden professionele hulp en bescherming tegen mogelijke risico’s en bedreigingen. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s waarvan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) er één is. De gemeente Krimpen aan den IJssel maakt samen met 14 andere regiogemeenten deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Meer informatie

Missie van de VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor ‘samen sterk’ in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt.

Doelstellingen van de VRR

Aan wet- en regelgeving en de Gemeenschappelijke Regeling van de VRR kunnen de volgende doelstellingen worden ontleend:

– Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de samenleving (risicobeheersing), de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en het terugkeren naar een normale situatie na afloop van een crisis (herstel). Multidisciplinaire samenwerking is hierin essentieel, waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt.
– Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt.
– Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie van deze processen en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
– Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
– Het adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
– Het ondersteunen en coördineren van gemeentelijke processen op het gebied van risico- en crisisbeheersing.