Toezicht Wmo

Iedere gemeente in Nederland is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning en zorg voor haar inwoners. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Toezicht Wmo in de regio Rotterdam-Rijnmond

Gemeenten hebben daarnaast de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De gemeente Krimpen aan den IJssel laat het toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Wat doet de toezichthouder Wmo?

De toezichthouders Wmo voeren het toezicht uit bij zorginstellingen waar gemeenten een contract mee hebben of bij aanbieders waarmee cliënten zelf een contract hebben via een persoonsgebonden budget (pgb). De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt binnen de Wmo 2015. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden op basis van de Wmo 2015. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of fraude, maar kan dit wel als signalen over de kwaliteit van ondersteuning.

Hoe werkt dit toezicht?

De toezichthouders Wmo plannen per jaar een aantal bezoeken in aan zorgaanbieders. Deze bezoeken worden soms aangekondigd en soms niet. Tijdens een bezoek spreken de toezichthouders met het management, de medewerkers en eventueel met cliënten. Zij kunnen vragen om documenten in te zien, zoals zorgplannen, ondersteuningsplannen en registraties van aanbieders of Verklaringen omtrent het gedrag van medewerkers.

Ook kunnen de toezichthouders vragen om een rondleiding bij zorgaanbieders. Op die manier toetsen de toezichthouders de kwaliteit van ondersteuning en zorg. Het kan zijn dat zij een melding ontvangen over een instelling of aanbieder. Bijvoorbeeld van gemeenten na klachten van inwoners. Dit kan een controlebezoek versnellen.

Na het uitgevoerde onderzoek worden de bevindingen van de toezichthouder Wmo vastgelegd in rapportages. Hierin staan aanbevelingen aan de zorgaanbieder of gemeente(n). Bij structureel toezicht wordt geen oordeel geveld en geen rapportage opgesteld.

Toezicht bij een calamiteit

Als bij de verlening van zorg of ondersteuning een calamiteit plaatsvindt (als een cliënt ernstig gewond raakt bijvoorbeeld), moet de zorgaanbieder dit melden bij de toezichthouder Wmo. De toezichthouder doet dan onderzoek naar de kwaliteit van deze specifieke vorm van ondersteuning. Na het onderzoek kan de toezichthouder de zorgaanbieder adviseren om bepaalde maatregelen te nemen. Ook kan de toezichthouder de gemeente adviseren om actie te ondernemen. Om zo de zorgaanbieder maatregelen te laten nemen en om herhaling van een incident in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie en melden van calamiteiten

Meer informatie over het toezicht Wmo kunt u vinden op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond.