Sportbeleid

Het huidig sportbeleid dateert uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd in Krimpen. Daarom hebben we als gemeente samen met de Sportraad, de sportverenigingen en SYnerKri nieuw sportbeleid ontwikkeld. Ook de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein en het Seniorenplatform zijn hierin verwerkt. Ook nieuw is dat we in plaats van een dikke nota, een beknopte Sportagenda 2015-2019 hebben opgesteld met daarin 10 speerpunten.

Nieuwe uitdagingen

We gaan met het nieuwe sportbeleid de uitdaging aan om meer mensen van jong tot oud aan het sport te krijgen en te houden. Een ander oogmerk is om de sportverenigingen vitaal te houden, in het besef dat veel verenigingen te kampen hebben met beperkte financiële middelen en met een tekort aan vrijwilligers. Nieuw is ook de aandacht voor ongeorganiseerd sporten en bewegen in de openbare ruimte. Bij het bereiken van onze doelstellingen zijn de Sportraad en de stichting SYnerKri belangrijke partners, omdat de Sportraad de belangen van de sportverenigingen behartigt en SYnerKri  allerlei activiteiten op het gebied sportstimulering organiseert en hiermee ook de sportverenigingen ondersteunt.

Sport bevordert gezondheid en ‘eigen kracht’

Dit vernieuwde sportbeleid is ook belangrijk voor de taken die de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in het sociaal domein (Jeugdzorg, uitvoering van de Participatiewet en Wmo en de zorg voor langdurig zieken). Daarnaast is de Sportagenda 2015-2019 van belang voor lopende en komende ontwikkelingen ten aanzien van de sportaccommodaties.
Sportvoorzieningen versterken de eigen kracht van de Krimpenaren (jong en oud) en bevorderen direct of indirect de zelfredzaamheid. Basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur bieden mensen de mogelijkheid om in contact te komen met anderen, om mee te doen aan de samenleving en talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we ook meer inzetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op en het geeft meer kwaliteit van leven.
Het preventieprogramma zal ingaan op voorkomen en bestrijden van overgewicht en diabetes, voorkomen en bestrijden van verslavingen, voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, bevorderen van psychische gezondheid en het bevorderen van een veilig thuis. Sport en bewegen zijn belangrijk om deze doelen te bereiken.

De 10 speerpunten uit de Sportagenda

  1. Sport als doel en middel.
  2. Sport en jeugd: we willen dat kinderen al vroeg met sport in aanraking komen.
  3. Blijven sporten.
  4. Sport bereikbaar maken en houden voor iedereen.
  5. Sporten kan overal (ook in de buitenruimte).
  6. Sport en duurzaamheid.
  7. Sportverenigingen staan midden in de maatschappij.
  8. Sport en het bedrijfsleven: bedrijfsleven en sport kunnen elkaar versterken.
  9. Sport verdient aandacht en is vertegenwoordigd in de Sportraad en in SYnerKri.
  10. Meten is weten.

Afbeeldingen