Slopen

Sloopmelding in plaats van vergunning

In een groot aantal gevallen is de vergunningplicht voor sloopwerkzaamheden vervangen door een meldingsplicht. Slechts in enkele gevallen is nog steeds een vergunning nodig. 

Een omgevingsvergunning is nog steeds vereist wanneer het gaat om slopen:

 • in nabijheid of van monumenten;
 • binnen een beschermd dorpsgezicht of;
 • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Een sloopmelding is verplicht wanneer:

 • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden, of;
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

U heeft géén sloopmelding nodig bij:

 • kleinere sloopactiviteiten, zoals een interne verbouwing, waarbij minder dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en geen asbest in het geding is;
 • het slopen van seizoensgebonden bouwwerken;
 • het slopen ingevolge een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet;
 • het slopen ingevolge een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Wanneer dien ik een sloopmelding in?

4 weken voordat u met de werkzaamheden start moet u dit bij de gemeente melden. In enkele gevallen is deze meldingstermijn beperkt tot 5 werkdagen, namelijk:

 • In geval van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit;
 • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld door de Woningstichting). Dit geldt alleen als de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot;
 • Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen en waarvoor geen asbestinventarisatierapport is vereist.

Wat moet ik indienen bij een sloopmelding?

Voor het indienen van een sloopmelding bent u verplicht gebruik te maken van het elektronische aanvraag/meldingsformulier. Deze kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl.

Aanleveren asbestinventarisatie

Het Bouwbesluit bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport aangeleverd moet worden. Dit staat in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In Artikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. In het Bouwbesluit staat dat wanneer op basis van het Asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht is, dit rapport ook met de sloopmelding moet worden ingeleverd.

De indieningswijze van de sloopmelding

De sloopmelding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket. (www.omgevingsloket.nl)
Uit een asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. Dit rapport heeft u geruime tijd voor  aanvang van de werkzaamheden nodig. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Het indienen van een melding zonder het vereiste asbestinventarisatierapport of met een rapport dat niet voldoet aan de eisen is geen sloopmelding. 
Een asbestinventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowetgeving.

Bezwaar mogelijk?

Een sloopmelding heeft tot doel de gemeente te informeren over de op handen zijnde sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. 
Tegen een vergunning t.b.v. sloopwerkzaamheden kan wel bezwaar worden aangetekend. Dit dient te gebeuren binnen 6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimte, tel. 14 0180.